Föräldrakooperativet Djungelns huvuduppgift är att bedriva en högkvalitativ verksamhet som är anpassad efter varje barns behov. Viktiga inslag i verksamheten är ständiga förbättringar, hög kompetens, inspirerande miljö, personaltrivsel, bra säkerhet och stort föräldraengagemang. Värdegrundsarbetet är väl förankrat i Djungelns verksamhet. Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan.

Mål för barnens personliga utveckling – alla barn på Djungeln ska:

 • Känna trygghet och tillit till sig själva och sin omgivning
 • Stärkas i sin självkännedom och självkänsla
 • Inspireras och utmanas till utveckling och i dess utvecklande av empati
 • Få prova på demokrati i vardagen, få vara medbestämmande och öka sin förståelse för alla människors lika värde

Mål för vårt arbetssätt:

 • Bemöta varje barn med omtanke och respekt
 • Bemöta barnen med genusperspektiv i åtanke
 • Möta varje barn på dess nivå
 • Synliggöra varje barn och se till dess behov
 • Vara en förebild för barnen
 • Använda oss av temainriktat arbetssätt där vi är aktiva medundersökare och lyhörda för barnens reaktioner, tankar och idéer. Motivera och inspirera till fortsatt lärande.
 • Att verka för en bra föräldrasamverkan och ett gott personalarbete.
 • Vara flexibel och ta till vara de naturliga tillfällena i vardagen och ha i minnet – BARN LÄR ALLTID!

Normer och värden

Vi inleder varje hösttermin med tema ”Bra Kompis” och detta tema följer sedan som en röd tråd genom hela verksamheten. Vi tillämpar det värdegrundsarbete som beskrivs i läroplan för förskolan: lika värde, empati, respekt, öppenhet och ansvar. Djungeln har utarbetat en likabehandlingsplan. Målet är att alla barn ska känna sig trygga i förskolans miljö.

Barnens inflytande

Djungelns miljö är anpassad så att barnen uppmuntras att på olika sätt bli mer självständiga i sina val av material och lekar. Vi tror att barnen mår bra av att ofta befinna sig i mindre grupper där det är lättare att påverka sin situation och känna större delaktighet. Det skapar vi genom:

 • Mindre grupper
 • Dialog
 • Fånga barnens intresse
 • Uppmuntran
 • Handling/konsekvens
 • Drama och känslospråk
 • Ge möjlighet för barnen att påverka

Utveckling och lärande

Varje barn har en individuell utvecklingsplan samt en portfolio som synliggör deras utveckling. Dessa samverkas kring vi utvecklingssamtalen med föräldrarna. Dokumentationen görs med text, digital- och videokamera. Målet är skapa en lekfull och lärande miljö

Språkutveckling

Vi strävar efter att väcka varje barns egna förutsättningar för språkutveckling och uppmuntra att ta till vara barnets intresse för förberedande läs- och skrivinlärning.

 • Daglig kommunikation
 • Vi använder oss av rim, ramsor och språklekar
 • Vi sjunger mycket och dansar till musik.
 • Vi har drama, rytmik och handdockor
 • Individuella utvecklingsplaner

Matematisk utveckling

Vi strävar efter att främja varje barns individuella förutsättningar och intresse att närma sig den matematiska världen på ett lekfullt sätt.

 • Vi använder oss av matematik i vardagliga situationer så som tal, mätning, form och orientera sig i tid och rum.
 • Vi pratar matematik med barnen och räknar saker i vår vardag med hjälp av olika material och tekniker.
 • Vi spelar spel, pusslar, bygger, skapar och konstruerar.

Likabehandling

Vi arbetar efter en tydlig likabehandlingsplan, med mål att alla (barn, föräldrar och personal) ska känna sig trygga och inte riskera att utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling. I arbetssättet ingår:

 • Varje hösttermin inleds med tema ”Bra kompis” där vi pratar om alla människors lika värde, hur vi skall vara mot varandra för att alla ska trivas och må bra och hur vi tar emot ny barn och föräldrar i gruppen så att alla känner sig välkomna. Detta tema löper sedan som en röd tråd genom hela verksamheten.
 • Pedagogerna är goda förebilder och arbetar för att lyfta fram barnens positiva egenskaper och även uppmuntra dem att se varandras goda egenskaper.
 • Konflikter i barngruppen tas på allvar och en dialog kring det inträffade förs med barnen. Pedagogerna stimulerar på så sätt barnens samspel och hjälper dem att reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
 • Pedagogerna är särskilt uppmärksamma på vad som händer i gruppen vid ”fri lek” och utelek.
 • Pedagogerna uppmuntrar jämställdhet genom att ha genusperspektivet i åtanke när vi arbetar med barnen.

Litteraturprofil

På Djungeln önskar vi ge våra barn en bra start i deras språk- och läsutveckling. Vi vill att de ska vistas i en fantasifull och språkstimulerande miljö där de dagligen får positiva upplevelser genom berättande och läsning. Detta uppnår vi genom att:

 • Ge barnen positiva upplevelser av böcker och läsning.
 • Ge barnen möjlighet att utveckla sin fantasi och sitt språk.

 • Stimulera barnen till intresse och engagemang för böcker och läsning.

 • Visa barnen att det finns olika typer av böcker.
 • Berika barnens ordförråd och utveckla deras begreppsbildning.

 • Träna barnen i att uttrycka sina tankar, berätta, ställa frågor, diskutera och leka med språket.

 • Inspirera föräldrarna till läsning hemma.